Üzemeltetési Rend

Mászóterem Üzemeltetési Rend

 

 

I. Általános szabályok

 

1) A MAG47 mászóterem (a továbbiakban Mászóterem) üzemeltetője (a továbbiakban: Üzemeltető):

Climb & Cafe Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1078 Budapest, Cserhát utca 22. tetőtér 625., cégjegyzékszám: 01-09-373197, adószám: 28768021-2-42, képviselő: Kővágó Károly Zoltán és Derék László ügyvezetők, e-mail: climbandcafe@gmail.com)

 

2) A Mászótermet felkereső személy a napijegy/bérlet megvásárlásával kijelenti, hogy a jelen Üzemeltetési Rendet ismeri, azt magára nézve kötelezőnek elfogadja.

Az Üzemeltetési Rend általános szabályait (I. pont) a Mászótermet felkereső minden személy köteles betartani.

 

3) A Mászóterem teljes területén, ide értve a Mászóteremhez tartozó parkolót és egyéb területet is:

TILOS a dohányzás! Dohányozni kizárólag az arra kijelölt helyen, az épület előtti parkoló területén szabad.

TILOS tudatmódosító szer (alkohol, narkotikum, gyógyszer stb.) hatása alatt a Mászóteremben tartózkodni, ilyet birtokolni, fogyasztani!

TILOS teljesítményfokozó szer birtoklása és fogyasztása!

TILOS veszélyes anyag, állat bevitele!

TILOS minden erős, kámforos szaggal, valamint zajjal járó tevékenység!

TILOS a MAG47 Kft. engedélye nélkül kereskedelmi tevékenységet (szórólapozás, reklámok felhelyezése, termékértékesítés stb.) folytatni!

TILOS a szemetelés! A szemét elhelyezésére a kijelölt hulladéktárolókat kell használni!

 

4) Az Üzemeltető képviselője – az Üzemeltető ügyvezetői mellett – a Falmester, aki a biztonságos és balesetmentes üzemeltetésért felelős személy.

A Falmester kérését, utasítását maradéktalanul be kell tartani.

 

5) Az Üzemeltető képviselője és a Falmester bármikor jogosult megtiltani a belépést, illetve a Mászóteremből való távozásra felszólítani azt, aki a 3. és 4. pontban írott szabályokat megsérti vagy a szabálysértés alaposan feltehető.

 

6) Az Üzemeltető, a MAG47 Kft., mint a Mászóterem tulajdonosa, illetve az érdekkörükbe tartozó személyek a Mászóteremben (ide értve az öltözőt is), a parkolóban hagyott járműben, vagy a Mászóteremhez tartozó egyéb területen bárhol hagyott, elhelyezett dologért (értéktárgy, pénz stb.) felelősséget nem vállal.

A recepción lehetőség van olyan dolog elhelyezésére, amelyet a Mászóterem látogatói – figyelemmel a Mászóterem jellegére – rendszerint magukkal szoktak hozni azzal, hogy a recepción sem helyezhető el jármű indítókulcsa vagy egyéb dolog, ha annak értéke a 100.000.- Ft-ot meghaladja.

Az Üzemeltető a recepción elhelyezett dologért való felelősségét 100.000.- Ft erejéig korlátozza.

Ez a rendelkezés irányadó abban az esetben is, ha a recepción ugyanazon személy által, azonos alkalommal több dolog került elhelyezésre.

 

7) A Mászóterem parkolója nem zárt és nem őrzött. Az Üzemeltető, a MAG47 Kft., mint a Mászóterem tulajdonosa, illetve az érdekkörükbe tartozó személyek a parkolóban hagyott járműben esett kárért, a jármű eltulajdonításáért való felelősséget kizárják.

A Mászóteremhez tartozó területen a KRESZ szabályai érvényesek.

 

8) Az Üzemeltető felhívja a gyermekkel érkezők figyelmét, hogy kísérjék figyelemmel a felügyeletük alatt álló gyermeket és – a gyermekek és a Mászók biztonsága érdekében – ne hagyják a gyermeket játszani, kiabálni a mászófal mellett. A szaladgáló, játszó, kiabáló gyermek gyors és kiszámíthatatlan mozgása és hangoskodása megzavarhatja a Mászókat és balesetveszélyes helyzetet teremthet.

 

9) Baleset esetén azonnal értesíteni kell az Üzemeltető munkatársát!

Baleset esetén a sérültet az Üzemeltető alkalmazottai látják el, illetve értesítik – szükség szerint – az orvosi ügyeletet, a mentőket, illetve a rendőrséget.

A kijelölt elsősegélypont a recepción található.

Az Üzemeltető munkatársai kérésének megfelelően mindenki – a tőle elvárható módon és mértékben – köteles segíteni a mentést, a sérült ellátását.

Megfelelő egészségügyi képzettség hiányában tilos a sérült mozgatása, vagy bármely, a sérült testét érintő beavatkozás!

 

A balesetről, sérülésről annak bekövetkezése időpontjában – feltéve, hogy a balesetet szenvedő/sérült erre alkalmas állapotban van és a balesetről, sérülésről más szerv vagy személy jegyzőkönyvet nem vesz fel – a helyszínen, az Üzemeltető részvételével jegyzőkönyvet kell felvenni.

A balesetet szenvedő/sérült jegyzőkönyv felvétele hiányában utóbb nem hivatkozhat arra, hogy a baleset/sérülés a Mászóteremben következett be.

 

A Mászóterem területén videó-rendszer működik, ami kizárólag munkavédelmi és biztonsági célokra, valamint baleset bekövetkezése esetén a baleset körülményeinek tisztázására használható fel.

A felvételek 5 nap után automatikusan törlődnek. A videó-felvételre vonatkozó részletes szabályokat az Adatkezelési és adatvédelmi tájékoztató tartalmazza.

 

II. A mászásra vonatkozó általános szabályok

 

10) Az Üzemeltető felhívja a mászófalat igénybe vevők (a továbbiakban: Mászó) figyelmét a következőkre:

- a Mászóterem kialakítása és a mászófalon elhelyezett fogások megfelelnek az érvényes előírásoknak, ennek ellenére fennáll az esetleges sérülés vagy a halál bekövetkezésének a kockázata;

- veszélyt jelenthet a Mászóra a fogások törése vagy elfordulása; 

- a Mászóteremben elhelyezett szivacsok a kényelmesebb földre érkezés érdekében kerültek elhelyezésre, nem a falról történő leugrás céljából. A szivacsok nem teszik biztonságosabbá a mászást, elhelyezésük ellenére – a falról történő leugrás, leesés esetén – fennáll a törés, ficam veszélye;

- a falról történő leugrás, leesés a Mászón kívül más személynek is sérülést okozhat;

- minden ugrás, esés magába foglalja a sérülés kockázatát a felszerelt biztonsági rendszerek ellenére is; - a lehetőségekhez mérten minden Mászó köteles az esés és sérülés kockázatát minimalizálni saját és mások testi épségének megőrzése érdekében.

 

11) A mászófalat kizárólag olyan személy használhatja, aki

- napijeggyel vagy bérlettel rendelkezik, és

- regisztrált a recepción (aláírta a belépési nyilatkozatot) és engedély kapott a mászásra, és

- egészséges, valamint nem áll tudatmódosító szer hatása alatt, és

- ismeri, betartja a Mászóterem üzemeltetési rendjét.

 

12) A Mászó a mászófalat saját felelősségére használja. Az Üzemeltetési Rend be nem tartása esetén az Üzemeltető képviselője vagy a Falmester a Mászót kizárhatja a mászófal használatából.

Mászás előtt minden olyan eszközt (ékszert, karkötőt, gyűrűt, órát stb.) le kell venni, ami beakadhat.

A hosszú hajat összefogva kell viselni, mert beakadhat a mászófalba, vagy a fogások alá.

Tilos mobiltelefont a mászófalra vinni!

 

13) Az Üzemeltető a MAG47 Kft., mint a Mászóterem tulajdonosa, illetve az érdekkörükbe tartozó személyek nem felelősek a Mászó szándékos, gondatlan, illetve vétlen magatartásával okozott személyi sérülésért és anyagi kárért.

 

14) A Mászó és a mászást biztosító személy zavarása, a figyelem elterelése tilos. A biztosító személyt mindig hátulról kell kikerülni.

Aki veszélyezteti a Mászót, biztosítót vagy más, a Mászóteremben tartózkodó személyt, az a Mászóteremből kizárható.

 

15) A mászófal érkezési sorrendben vehető igénybe. A bérlet nem jogosít soron kívüli belépésre.

Az öltöző használata kötelező. Az Üzemeltető öltözőszekrényt érkezési sorrendben biztosít. Az öltözőszekrény kulcsa a belépődíj befizetésekor, letét ellenében kerül kiadásra a recepción.

 

16) A Mászóteremben a magnézium használata egészségügyi okokból szabályozott. Csak tiszta porzsákba helyezett magnéziumgolyó, vagy folyékony magnézium használható. A porzsákot derékkötő nélkül (a Mászóra nem rögzítve) szabad a terembe vinni.

Mindenkinek törekednie kell a lehető legkevesebb (porolással járó) ziázásra.

 

17) A mászófalat használni csak mászócipőben vagy más, tiszta, fehér talpú (!) tornacipőben szabad. Zokniban vagy mezítláb mászni higiéniai okokból szigorúan tilos.

 

18) Az Üzemeltetőtől bérelt felszerelést a Mászóterem épületéből kivinni tilos.

A bérelt mászócipő csak zokniban használható.

A Mászó által bérelt felszerelés nem rendeltetésszerű használatából adódó kár a bérlőt terheli.

 

Saját felszerelést a Mászó/biztosító a saját kockázatára használhat azzal, hogy használat előtt köteles az bemutatni az Üzemeltető képviselőjének vagy a Falmesternek, akik bemutatott saját felszerelés használatát indokolás nélkül megtilthatják. A Mászó/biztosító saját felszerelésének használatával összefüggő balesetért, kárért az Üzemeltető a MAG47 Kft., mint a Mászóterem tulajdonosa, illetve az érdekkörükbe tartozó személyek nem felelnek abban az esetben sem, ha részükre a felszerelés a mászás megkezdését megelőzően bemutatásra került és annak használatához hozzájárultak.

Az Üzemeltető a MAG47 Kft., mint a Mászóterem tulajdonosa, illetve az érdekkörükbe tartozó személyek nem felelnek a Mászó/biztosító saját felszerelésében keletkezett kárért, kivéve ha a kár nevezett személyek felróható magatartása miatt következett be.

 

19) Minden, a fallal, a fogásokkal, a bérelt felszereléssel és egyéb, a mászást befolyásoló tényezővel kapcsolatos problémát (hibát, szokatlan körülményt stb.) haladéktalanul jelenteni kell a mászófal üzemeltetéséért felelős személynek (Falmester), aki szükség esetén gondoskodik a probléma elhárításáról.

Tilos a mászófal, annak bármely eleme, vagy a bérelt felszerelés, illetve ennek bármely eleme megváltoztatása (idegen elem beszerelése, javítás, csere stb.) a vagy ezek megkísérlése.

 

20) A mászófalon mászók alatt tartózkodni – a biztosító kivételével – tilos! A nem használt felszerelést a mászófaltól el kell távolítani. A Mászóterembe behozott csomagokat (táska, ital, fényképezőgép stb.) tilos a mászófal alatt tárolni, és olyan helyre elhelyezni, ahol balesetet okozhat!   

A lezárt mászófalra engedély nélkül felmászni szigorúan tilos! A Mászóteremben tilos a földön fekvő kötélre lépni!

 

III. A mászásra vonatkozó speciális szabályok

 

21) Önálló mászásra és biztosításra kizárólag olyan személy jogosult, aki:

- érvényes MHSSZ (Magyar Hegy– és Sportmászó Szövetség) tagsági igazolvánnyal és legalább alapfokú sziklamászó tanfolyami, vagy OKJ ipari alpinista képzettséggel rendelkezik, és ezek dokumentumait a mászás előtt a Falmesternek bemutatja, vagy

- részt vett az Üzemeltető által biztosított oktatáson.

 

22) A 19. pontban írott feltételek hiányában kizárólag az Üzemeltető munkatársainak felügyeletével lehet mászni. 

Az Üzemeltető munkatársai a jogszabályban megkövetelt „mászófal üzemeltetői képzettséggel”, valamint a Testnevelési Egyetem OKJ sportmászó oktató / edzői képesítéssel is rendelkeznek.

 

23) A mászás megkezdése előtt a Mászók önállóan, vagy „kezdők” esetében felügyelettel veszik fel a beülőjüket. A beülő derék pántja magasabban kell, hogy legyen a csípőcsontnál, és kellően szorosnak kell lennie.

Az elölmászó kizárólag nyolcassal kötött csomót használhat.

Felsőbiztosítás esetén a bekötéskor, a dupla karabiner használata kötelező. Ellenőrizni kell, hogy a kötél kellően rögzítve van-e a felső biztosítási pontban, és nem csavarodott-e meg a két szár.

A mászás előtt a Mászók egymást ellenőrizni kötelesek (cross check)!

A Mászónak és a biztosítónak tisztáznia kell a főbb kommunikációs módokat (szavak, vagy kézjelek).

Amennyiben kétség merülne fel felszerelés megfelelőségével, felvételével, a Mászó vagy a biztosító jártasságával kapcsolatban, a mászást nem szabad megkezdeni!

 

24) A mászófalon felsőbiztosítással és elölmászással lehet mászni egy-egy utat.

Szigorúan tilos a falon az utakat keresztbe mászni!

Elölmászás esetén minden köztesbe akasztani kell. A köztes fejmagaságban kerüljön bekötésre, annak „túlmászása” – azaz a köztes a mászó csípővonalához esik -, veszélyes és tilos!  

A Mászónak fel kell mérnie saját képességét, annak megfelelő utat kell választania és kerülnie kell a nem szándékolt esést és a leugrást.

 

25) Biztosító eszközként használhatók Mammut, Edelrid, Singing Rock, illetve a hasonló elven működő fékezés asszisztációs eszközök, valamint Grigri és hasonló elven működő egyéb eszközök.

A stop-csiga, ereszkedő nyolcas, valamint a lapka típusú eszközök használata nem megengedett!

A biztosító személynek mindig a lehető legfeszesebben kell tartani a biztosító szárat, elkerülendő a Mászó nagyobb esését.

A Mászó eresztése csak lassan történhet!

A kötél külső peremének fizikai elváltozása (üvegesedés, égés) esetén – jellemzően a gyors eresztés, a biztosító hibájának eredménye – a kötelet azonnal ki kell vonni a napi használatból!

A földre érkezés előtt tovább kell lassítani az eresztés sebességét, hogy a Mászó „puhán” érkezzen a talajra. 

 

26) A Mászónak törekednie kell arra, hogy az esés, kontrollált legyen és ne zuhanás!

Fáradás esetén a Mászó hangosan értesítse a biztosítót a várható esésről pl. „Húzz be!”, „Vigyázz, esek!” szavakkal.

A mászófalról történő esés esetén fontos, hogy a Mászó

- ne fogja meg a falon elhelyezett biztosító eszközöket, 

- maradjon a fallal szemben;

- az esést elsősorban a lábakkal (talpra érkezve, a térdek hajlításával) csökkentse;

- ne fogja meg a kötelet (égési sérülést okozhat),

- ne guggolásba érkezzen (fennáll a veszély, hogy a térdével kiüti a fogait, illetve átharapja a nyelvét);

- az esés tompításkor ne a nyújtott kézre vagy könyökre érkezzen (lehetséges csukló, könyök, váll sérülések);

- alkalmazza a „judo / ejtőernyős érkezést”, azaz a kezek a testhez szorítva, fej előre húzva, a hátára, oldalazva érkezzen a szivacsra, lehetőség szerint gurulva.   

 

 

IV. A köteles mászásra vonatkozó speciális szabályok

 

27) Egy mászóúton egy időben maximum 1 fő Mászó tartózkodhat.

A mászófalat kötél biztosítás nélkül használni szigorúan tilos!

A Mászó és a biztosító között legfeljebb 20% súlykülönbség lehet a Mászó javára.

A biztosítónak figyelnie kell a Mászóra, tisztában kell lenni annak helyzetével, mozgásával.

A falra elhelyezett biztosító pontokat (nittek, köztesek) megfogni, azokba belenyúlni szigorúan tilos!

 

V. A boulder teremre vonatkozó speciális szabályok

 

28) Egy mászóúton egy időben maximum 1 fő Mászó tartózkodhat.

Tilos a másik Mászó fölé vagy alá mászni!

A Mászónak figyelnie kell a többi Mászóra, tisztában kell lenni azok helyzetével, várható mozgásával.

Mindig a mászófalon lévő Mászónak van elsőbbsége a szivacson tartózkodókkal szemben, mivel a Mászó nem látja az alatta tartózkodókat és kontrollálhatatlanul is leeshet a falról. 

A szivacson/földön lévő személyek felelősek, hogy ne kerüljenek a falon mászó alá, vagy hozzá olyan közelségbe, ami balesetveszélyes helyzetet teremthet.

 

Budapest, 2022. július 19.

 

 

Kővágó Károly                                                Derék László

ügyvezető                                                        ügyvető